WeHunt logotyp

Försäkring

Wehunt Nordic AB har tecknat försäkring för de som använder applikationen WeHunt med giltigt WeHunt årsabonnemang för jakt (inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, skytte och övningsskytte, mark- och jaktvård samt fordringar och viltvård) i Länsförsäkringar Södermanland.

Försäkringarna gäller när du har en betald årsprenumeration på WeHunt Pro, Standard, Premium eller WeHunt GPS och använder WeHunt när du jagar. Kom ihåg att starta eller ansluta dig till en jakt i WeHunt i början av jaktdagen så är du skyddad!

Försäkringarna innehåller 2 viktiga försäkringsmoment för dig. Den ena är en subsidiär ansvarsförsäkring och den andra är en olycksfallsförsäkring.

Här är lite om vad som gäller:

Ansvarsförsäkring

Vem gäller försäkringen för och den försäkrade verksamheten?
Försäkringen avser den aktivitet som anges i försäkringsbrevet (se ovan) och gäller för dig som använder WeHunt-applikationen med aktivt WeHunt Pro / Standard / Premium / GPS årsabonnemang för jakt inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, skytte och övningsskytte, mark- och jaktskötsel samt fordrings- och vilthantering.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Anmärkning Försäkringen är subsidiär i förhållande till annan gällande ansvarsförsäkring.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar i de nordiska länderna.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är maximerat till 10 prisbasbelopp (170901) och anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och räddningskostnader är försäkrade totalt.

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller i huvudsak för ansvar för person- och sakskada samt förmögenhetsskada till följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Vad hjälper försäkringen till med?
Vid krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk 0,1 prisbasbelopp (170901) åtar sig Länsförsäkringar Södermanland gentemot den försäkrade att:
– utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet
– förhandla med den person som kräver skadestånd
– föra den försäkrades talan i ett rättegångs- eller skiljeförfarande och därigenom betala domstolens eller skiljemannens kostnader som den försäkrade ådragit sig eller ålagts att betala och som han inte kan återfå från motparten eller annan och
– betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala.

Vad hjälper inte försäkringen med?
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med resa, vård och behandling av läkare utanför Norden. Inte heller resor till och från de nordiska länderna för behandling i de nordiska länderna.

Vad ska jag göra i händelse av skada?
1. Rapportera det via Wehunt till Länsförsäkringar Södermanland så snart som möjligt.
2. Följa de lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter som utfärdats i syfte att förhindra eller begränsa skador
3. Gör vad du kan för att hjälpa till så att skadorna blir så små som möjligt.

Är detta allt?
Nej, det här är en kort översikt över de viktigaste delarna av försäkringen. Vid skada regleras denna i enlighet med gällande villkor i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring villkor nr: V 061:12 del C Ansvarsförsäkring (170901).

Olycksfallsförsäkring

Vem gäller försäkringen för och den försäkrade verksamheten?
Försäkringen avser den aktivitet som anges i försäkringsbrevet (se ovan) och gäller för dig som använder WeHunt-applikationen med aktivt WeHunt Pro-årsabonnemang för jakt inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, skytte och övningsskytte, mark- och jaktvård samt fordrings- och vilthantering.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid utövande av försäkrad verksamhet och som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar i de nordiska länderna.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp som betalas ut vid invaliditet, för hjälpmedel och vid dödsfall till följd av olycksfallsskada.
Vid invaliditet utbetalas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 % när den försäkrade fyller 56 år och därefter varje år med ytterligare 5 %. Försäkringsbeloppet minskas med högst 50 %.

Ersättning Försäkringsbelopp
– vid invaliditetsgrad under 50% – SEK 100.000-
– med en invaliditetsgrad på 50 % eller mer – 200 000 SEK
– för hjälpmedel – 10 000 SEK
– vid dödsfall till följd av olycksfallsskada – 10 000 SEK

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada i enlighet med vad som anges i villkoret, försäkringsavtalslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Försäkringen gäller inte för:
Kostnader för resor, vård och behandling av läkare utanför Norden. Inte heller resor till och från de nordiska länderna för behandling i de nordiska länderna.

Anmärkning
Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse (olycksfall). Vid nedkylning och värmeslag (solsting) bortses från kravet på plötslighet. (Sådan kroppsskada skall anses ha inträffat den dag den visade sig).

Oavsiktlig skada betyder inte:
– skada orsakad av infektion med bakterier, virus eller andra smittsamma ämnen
– skada genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring;
– ett sådant tillstånd som, även om det har konstaterats efter en olycka, enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olyckan utan på sjukdom, defekt eller patologiska förändringar.

Det finns särskilda begränsningar i villkoret för behandlingskostnader för tandskador.

Vad ska jag göra i händelse av skada?
1. Rapportera det via Wehunt till Länsförsäkringar Södermanland så snart som möjligt.
2. Utan dröjsmål anlita läkare och under sjukdomstiden stå under fortlöpande läkartillsyn samt iakttaga läkarens anvisningar och följa de av Länsförsäkringar Södermanland i samråd med läkaren lämnade anvisningar, som är avsedda att begränsa följderna av olycksfallet.

Är detta allt?
Nej, detta är en mycket kortfattad genomgång av de viktigaste delarna i försäkringen. Vid skada kommer den att regleras enligt gällande villkor i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring villkor nr: V 965O: 3 (170901).