WeHunt logotyp

Forsikring

Wehunt Nordic AB har tegnet forsikring for de som bruker WeHunt-applikasjonen med gyldig WeHunt årsabonnement for jakt (inkludert for- og etterarbeid, søk, jaktskyting og jaktsti, skyting og øvelsesskyting, grunn- og jaktvedlikehold og fordringer og viltforvaltning) i Länsförsäkringar Södermanland.

Forsikringene gjelder når du har betalt årsabonnement på WeHunt Pro, Standard, Premium eller WeHunt GPS og bruker WeHunt under jakt. Husk å starte eller bli med på en jakt i WeHunt i begynnelsen av jaktdagen og du vil være beskyttet!

Forsikringene inneholder 2 viktige forsikringselementer for deg. Den ene er en subsidiær ansvarsforsikring og den andre er en ulykkesforsikring.

Her er litt om hva som gjelder:

Ansvarsforsikring

Hvem gjelder forsikringen og den forsikrede virksomheten?
Forsikringen refererer til aktiviteten spesifisert i forsikringsbrevet (se over) og gjelder for deg som bruker WeHunt-applikasjonen med aktivt WeHunt Pro / Standard / Premium / GPS årsabonnement for jakt inkludert før- og etterarbeid, søk, jaktskyting og jaktsti, skyting og øvingsskyting, grunn- og jaktvedlikehold samt fordringer og viltforvaltning.

Når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder erstatningskrav som gjelder skade som oppstår i den tid forsikringen er i kraft. Merk Forsikringen er subsidiær i forhold til annen løpende ansvarsforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder skade som oppstår i Norden.

Forsikringsbeløp
Forsikringsbeløpet er maksimert til 10 prisgrunnbeløp (170901) og angir beløpet skader, etterforskning, forhandlinger, rettssaker og redningskostnader er forsikret til totalt.

Hva gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hovedsak ansvar for person- og tingskade samt tingskade som følge av slik erstatningspliktig skade etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Hva hjelper forsikringen med?
Ved erstatningskrav som kan dekkes av forsikringen og som overstiger avtalt egenandel på 0,1 prisgrunnbeløp (170901), forplikter Länsförsäkringar Södermanland seg overfor forsikrede at:
– undersøke om det foreligger erstatningsansvar
– forhandle med den som krever erstatning
– reise forsikredes søksmål i en rettssak eller voldgiftssak og dermed betale retts- eller voldgiftsdommer omkostninger som forsikrede er pådratt eller pålagt å betale og som han ikke kan dekke fra den andre parten eller andre og
– betale de erstatninger som forsikrede er forpliktet til å betale.

Hva hjelper ikke forsikringen med?
Forsikringen gjelder ikke kostnader knyttet til reise, pleie og behandling av leger utenfor Norden. Heller ikke reise til og fra Norden for behandling i Norden.

Hva skal man gjøre ved skade?
1. Rapporter det via Wehunt til Länsförsäkringar Södermanland så snart som mulig.
2. Følg lover, forskrifter eller myndighetsbestemmelser utstedt for å forhindre eller begrense skade
3. Gjør det du kan for å hjelpe slik at skaden blir så liten som mulig.

Er dette alt?
Nei, dette er en kort oversikt over de viktigste delene av forsikringen. Ved skade vil det bli regulert i henhold til gjeldende vilkår og betingelser i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring vilkår nr: V 061: 12 del C Ansvarsforsikring (170901).

Ulykkesforsikring

Hvem gjelder forsikringen og den forsikrede virksomheten?
Forsikringen refererer til aktiviteten spesifisert i forsikringsbrevet (se over) og gjelder for deg som bruker WeHunt-applikasjonen med aktivt WeHunt Pro årsabonnement for jakt inkludert før- og etterarbeid, søk, jaktskyting og jaktsti, skyting og øve skyting, grunn- og jaktvedlikehold og fordringer og viltforvaltning.

Når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder ved utførelse av forsikret virksomhet og som gjelder skade som oppstår i den tid forsikringen er i kraft.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder skade som oppstår i Norden.

Forsikringsbeløp
Forsikringsbeløpet er det høyeste beløpet som utbetales ved uførhet, for hjelpemidler og ved dødsfall som følge av ulykkesskade.
Ved uførhet ytes det erstatning med en så stor del av forsikringsbeløpet som tilsvarer uføregraden. Forsikringsbeløpet reduseres med 5 % når forsikrede fyller 56 år og deretter hvert år med ytterligere 5 %. Forsikringsbeløpet reduseres med maksimalt 50 %.

Erstatning Forsikringsbeløp
– ved uførhetsgrad under 50 % – SEK 100 000-
– med en invaliditetsgrad på 50 % og over – 200 000 SEK
– for hjelpemidler – 10 000 kr
– ved dødsfall på grunn av ulykkesskade – 10 000 SEK

Hva gjelder forsikringen?
Forsikringen er gyldig ved ulykkesskade i henhold til det som fremgår av vilkåret, forsikringsavtaleloven og annen gjeldende lovgivning.

Forsikringen gjelder ikke for:
Kostnader knyttet til reiser, pleie og behandling av leger utenfor Norden. Heller ikke reise til og fra Norden for behandling i Norden.

Bemerke
Ulykkesskade refererer til kroppsskade som rammer forsikrede ufrivillig gjennom en plutselig ytre hendelse (ulykke). Ved frysing og heteslag (solslag) ses bort fra kravet til plutselighet. (Slik kroppsskade skal anses å ha skjedd den dagen den dukket opp.)

Utilsiktet skade betyr ikke:
– skade forårsaket av infeksjon med bakterier, virus eller andre smittestoffer
– skade forårsaket av bruk av medisinske preparater eller av intervensjon, behandling eller undersøkelse som ikke er forårsaket av utilsiktet skade dekket av denne forsikringen;
– et slikt forhold at selv om det er konstatert etter en ulykke etter medisinsk erfaring ikke kan anses å skyldes ulykken men sykdom, lyte eller patologiske forandringer.

Det er særskilte begrensninger i vilkåret for behandlingskostnader ved tannskader.

Hva skal man gjøre ved skade?
1. Rapporter det via Wehunt til Länsförsäkringar Södermanland så snart som mulig.
2. Ansett lege uten opphold og under sykdommen være under kontinuerlig medisinsk tilsyn og følg legens anvisninger og følg anvisningene gitt av Länsförsäkringar Södermanland i samråd med legen, som har til hensikt å begrense konsekvensene av ulykken.

Er dette alt?
Nei, dette er en veldig kort oversikt over de viktigste delene av forsikringen. Ved skade vil det bli regulert i henhold til gjeldende vilkår i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring vilkår nr.: V 965O: 3 (170901).